Административна сграда на ул.”Цариброд”, гр.Варна

Описание

Последната спирка на градския транспорт, едно от местата където автобусите започват и завършват своята дълга обиколка на града. Абстрактният еркерен елемент, оформен като лента, криволичеща по фасадата символизира обиколката на града.